martes, 1 de xullo de 2014

As xornadas do Movemento Galego da Saúde Mental, todo un éxito


As xornadas organizadas polo MGSM o pasado sábado 28 de xuño reuniron a case 200 persoas relacionadas co ámbito da saúde mental, con asociacións de familiares, pacientes, persoal sanitario e sindicatos, profesionais da xustiza e do traballo social, que durante todo o día achegaron a súa visión dende os diferentes ángulos do problema do progresivo deterioro da asistencia sanitaria en Saúde Mental.

As xornadas resultaron un éxito de organización e convocatoria, aglutinando e poñendo en contacto as diferentes prespectivas sobre un mesmo problema: a política privatizadora e de abandono do sistema público de saúde, tanto dos seus usuarios como dos profesionais que nel traballan.

Do intenso traballo realizado en case oito horas de xornadas, podemos extraer as seguintes conclusións, a xeito de resumo do que se expuxo nas diferentes mesas:

-Atopámonos ante un retroceso lexislativo que afecta especialmente ás persoas con enfermidade mental, ao propoñer o anteproxecto de lei de reforma do Código Penal a eliminación das faltas e á volta ao concepto de “perigosidade social”, facendo recaer sobre os profesionais médicos e os da xustiza a responsabilidade de decidir quen é ou non perigoso. Por outra banda, vulnera a esencia das penas privativas de liberdade, que debera ser a reinserción social e rehabilitación, substituíndo estes principios polos de segregación do diferente. Os profesionais, pola súa banda, non só non atopan nesta reforma resposta aos baleiros legais cos que se atopaban ata o momento (contención física) senón que se atopan aínda máis desprotexidos.

-A reforma dos hospitais psiquiátricos na Galiza foi levada a cabo de xeito parcial, sen planificación e sen obxectivos, situación que empeorou aínda máis nos últimos anos, e realidade da cal Conxo é o paradigma. Non existe na actualidade un plan para o psiquiátrico de Conxo, ou cando menos non un que sexa coñecido por todos. Ao progresivo peche de camas non seguiu unha implementación de recursos comunitarios, senón que os pacientes foron trasladados a outros dispositivos residenciais, na maior parte dos casos concertados con empresas privadas, e con menor calidade asistencial (transinstitrucionalización). Para os que fican aínda no psiquiátrico, non existen programas definidos, liñas de actuación nin directrices, máis aló do esforzo e traballo de cada profesional individual. O persoal de enfermaría e auxiliares tamén dan conta da neglixencia e deixadez que perciben nos últimos anos na súa formación, que dan como resultado un empeoramento das condicións de traballo do persoal, así como da asistencia aos doentes.

-De forma parella ao deterioro da asistencia e á perda de dereitos dos doentes, estase a dar unha perda de dereitos laborais para os traballadores e traballadoras, como a fixación por parte do Ministerio de Traballo (e non do de Sanidade) da duración das baixas para cada patoloxía, a transferencia das valoracións de baixa ás mutuas (de novo empresas privadas) e a posibilidade de que estas teñan acceso ao historial médico completo do doente, vulnerando así o seu dereito á confidencialidade médico-doente. Por outra banda, os traballadores da sanidade tamén perciben un deterioro do seu traballo, sen direción clara, sen planificación e con criterios de tipo económico e non clínico. No caso concreto do hospital de Día, o plan que existía para a rede galega de Hospitais de Día nunca chegou a implementarse por completo, e de feito nin sequera aparece mencionado nas planificacións dos últimos anos, ou é mencionado de xeito inexacto ou confuso, amosando a neglixencia e falta de interese das autoridades ao respecto.

-As unidades especializadas, como Psicoxeriatría e Saúde Mental Infanto-xuvenil, están a correr a mesma sorte debido ao abandono institucional, con profesionais desbordados e non recoñecidos, equipos infradotados e de novo nula planificación.

-As cifras de suicidio elévanse progresivamente nos últimos anos no noso país, inducidas pola crise económica e agravadas aínda máis pola falta de medidas sanitarias e sociais que podan paliar situacións de estrema desesperanza e necesidade.

-As asociacións de familiares de doentes atópanse nunha encrucillada, tratando de paliar o abandono institucional pero á súa vez con escasos medios, sendo quen de dar atención só a unha pequena proporción de afectados. En moitas zonas non existen alternativas residenciais ou ocupacionais que non pasen polas asociacións de familiares, amosando de novo o abandono por parte da Administración.

Agardamos que estas xornadas sexan só o comezo da actividade dinamizadora e de denuncia artellada dende o MGSM, e que serviran a todos e todas para achegar obxectivo e estratexias dende os diferentes ámbitos da saúde mental. Moitas grazas polo voso apoio e asistencia!

Ningún comentario:

Publicar un comentario